Psychologie: Werking

De behandeling staat steeds in functie van de cliënt en zijn/haar hulpvraag. Omwille van de grote diversiteit aan persoonlijke en omgevingsinvloeden worden de eerste sessies gereserveerd voor de probleemomschrijving en de daarmee samenhangende factoren. Op basis hiervan worden diverse strategieën aangereikt die het meest geschikt zijn om aan de noden en verlangens van de cliënt te voldoen. In plaats van een snelle en kortdurende oplossing, wordt er ruimte gecreëerd waarbinnen de cliënt de mogelijkheid krijgt om deze strategieën in zichzelf op te nemen en toe te passen. Er wordt niet enkel gewerkt aan een optimaal welbevinden in het heden, maar ook de nodige handvaten worden aangereikt voor de toekomst. Emoties, gedachten, gedrag en omgeving zijn inherent verbonden met elkaar en staan centraal in het veranderingsproces. Afhankelijk van de noden van de cliënt zal de invalshoek hoe deze domeinen benaderd worden een andere invulling krijgen.

Het is belangrijk om de therapie niet langer te laten duren dan nodig omwille van de kostprijs. Er wordt gestreefd naar een gemiddelde therapieduur van 10 sessies, afhankelijk van de problematiek kan dat variëren. Om de kwaliteit en de vooruitgang te kunnen waarborgen is er na enkele sessies ook een evaluatiemoment om de verdere richting te bepalen. Therapie is een intensief proces waarbij er samen gezocht wordt naar de beste oplossing binnen een veilige ruimte. Ondanks dat er diverse methoden uit verschillende therapieën gebruikt zullen worden, kan men een onderscheid maken tussen twee werkwijzen. Deze sluiten elkaar echter niet uit, maar zijn eerder aanvullend.

Psychologische begeleiding

Het gesprek zelf staat centraal waarbij de betekenis van gedachten en gevoelens verder geëxploreerd worden. Hierin worden de interne denkprocessen, extern gemaakt, verbanden gelegd en emoties doorleefd om ze in een gestructureerde vorm terug aan te bieden. Lichamelijke sensaties worden aan emoties gekoppeld net zoals gedachten die eraan verbonden zijn. Er wordt een veilige ruimte gecreëerd waarbinnen onvoorwaardelijkheid, echtheid en transparantie belangrijke waarden zijn voor een therapeutische vooruitgang. Samen naar het verhaal van jouw leven kijken, er betekenis aan geven, om vervolgens de volgende hoofdstukken af te werken die nog geschreven worden.

Gedragstherapie

Hierin wordt er gekeken naar de relatie tussen persoon en omgeving. Om een beter beeld te krijgen van het probleem en de mogelijke oplossingen, is het van belang om de wisselwerking van de persoon en zijn omgeving in kaart te brengen. Dit gebeurt op basis van een functieanalyse die zal dienen om verdere behandeldoelen op te stellen. Aan de hand van huiswerkopdrachten kunnen gegevens verzameld worden, maar deze dienen ook als zelfreflectie, wat een positieve invloed op het veranderingsproces heeft. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden ter evaluatie van de vooropgestelde doelen.

Maak een afspraak

via onze handige online-tool

Afspraak maken met Praktizon